เข้ารับการฝึกอบรมโดยสำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนา สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 12

๒. หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 12

ดังรายละเอียดที่แนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม๑สัปดาห์ โดนใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: