หลักสูตร"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๑

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๒๖ มิ.ย.๒๕๖๒ ่ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค.๒๕ต๒

ไฟล์ประกอบ: