ประชุมวิชาการ PSU Home Coming

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง PSU Home Coming วันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๑ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: