ประชุมวิิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5

ด้วย กรมอนามัย กำหนดจัดประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครังที่ 5 พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559