สัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล

ด้วย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานสู่สากล ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธ.ค.๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: