หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐

ด้วย โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๖ ม.ค.- ๓๑ มี.ค.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: