โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ครั้งที่ ๗

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๔ ส.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: