ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ด้วย บริษัท พีคเทรนนิ่งแอนด์ดิเวลอปเมนท์ จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ตามเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: