ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัววใจ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: