หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒

เรียน คณาจารย์ 
ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม “หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๒ (ผบก.)”

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอบคุณค่ะ