ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัดอบรม ๒ หลักสูตร คือ

๑. การอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๑

๒. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ รุ่นที่ ๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: