โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการมณีเวชศาสตร์

ด้วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการ "มณีเวชศาสตร์" บริหารสมดุลโครงสร้างร่างกาย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ม.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: