โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒ จำนวน ๒ รุ่น 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖-๘ พ.ย.๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๒๕๖๒

ณ โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: