หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑ข๖ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: