ประชุมวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ปวยวิกฤต

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมวิชาการหลักสูตรประกาศนียบัตรการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยวิกฤต ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙