อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม" วันที่ ๒๗-๒๙ มี.ค.๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: