ประชุมวิชาการสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดปอบรมจำนวน ๗ โครงการ ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: