ประชุมวิชาการงานศํลยกรรมข่องปาก

ด้วย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการงานศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มี.ค.๖๒ ณ โรงแรรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายนนวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: