ฝึกอบรม

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดอบรม ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร "หลักสูตรเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓ 

๒. หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ มิ.ย.๖๓

 

ไฟล์ประกอบ: