โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายงานการก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. รุ่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ นที่ ๑-รุ่นที่ ๔ จำนวน ๔ รุ่น ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์บางพลัด กทม. คือ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ 

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๖ - ๒๗ พ.ค.๒๕๖๑

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๗ - ๘ ก.ค.๒๕๖๑

รุ่นที่่ ๔ วันที่ ๘ - ๙ ก.ย.๒๕๖๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง