โครงการประชุมวิชาการผุ้ป่วยนอก รุ่นที่ ๓

ด้วย ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมวิชาการผู้ป่วยนอก ครั้งที่ ๓ เรื่อง ก้าวทันการบริการผู้ป่วยนอกยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พ.ค.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: