ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๘