ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11  "ประชากรและสังคม 2558"  วันที่ 1 ก.ค.58 ณ โรงแรมเอเชีย กทม. 

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 23 มิ.ย.58