ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ จำนวน ๒ หลักสูตร

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) จำนวน ๓ รุ่น และหลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม (OCC) จำนวน ๒ รุ่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ พ.ย.๕๙

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: