แจ้งเปลี่ยนวันจัดประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๙

ตามที่ สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ กำหนดจัดประชุมอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ มุ่งมองใหม่ : อนามัยการเจริญพันธ์ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ค. ๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๙

ไฟล์ประกอบ: