ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗

ด้วย กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เรื่องสุขใจ วัยทำงาน ระหว่างวันที่ ๑-๓ ส.ค.๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล กทม.

ผุู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๑

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: