ประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘

ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง