ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสัังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอเชิญเจ้าประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 13-15 มี.ค.2561 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ด กทม.

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: