ประฃุมวิชาการทันตแพทย์ยุค 4.0

ด้วย คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 10-12 ต.ค.2561 ณ ศูนยฺ์การประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: