อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการอบรม ดังนี้

๑. วินัยทางการเงิน

๒.การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาตาม พรบ.พัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๕.การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมและการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

๖. การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: