โครงการอบอรมหลักสู

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มี.ค.63 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง 

หัวข้อ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารสำหรับผู้นำ และการทำงานเป็นทีมในระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดย อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล