หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุElderly care Worker

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker ระหว่าางวันที่ 24 ก.พ. - 2 มี.ค. 63 ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ

ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญสังเกตการณ์และให้กำลังใจ พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Elderly care Worker ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วันที่  2 มีนาคม 2563