ร่วมประชุมชี้แจง และแนวทางการดำเนินการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง และหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น

อาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและแนวทางการดำเนินการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางและหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๙ ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓