โครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning : PBL ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning : PBL ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอบรมชั้น ๓ อาคารอำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning : PBL