โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงRisk Management Plan ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2562

ด้วย ศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสียง Risk management plan เพื่อผลักด้นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔

ด้วย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข จัดหลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๔ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bps.moph.go.th/หัวข้อ "บริการข้อมูล" หัวข้อย่อย "ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุชภาพ"

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทยเขตภาคกลาง ปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการของเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม

ด้วย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะพื้นฐานจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม" วันที่ ๒๗-๒๙ มี.ค.๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการอบรม ดังนี้

๑. วินัยทางการเงิน

๒.การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ

๓.การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาตาม พรบ.พัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

๔.เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

๕.การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุมและการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

๖. การตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกมการ์ดเกมและคลาสเกม

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เม.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๒

หลักสูตร"การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๑

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๒๖ มิ.ย.๒๕๖๒ ่ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๐ พ.ค.๒๕ต๒

หลักสูตร "สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑๑"

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๒๒-๒๔ พ.ค.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรผึกอบรม ปี๖๓ โดย สำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.training.nida.ac.th 

และแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก โดนเป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ๓๘ ทุน และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ต่างประเทศ ๒๑ ทุน  

 

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.pi.ac.th(ข่าวการศึกษา)

 

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๒

Pages