สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภายทางถนน ครั้งที่ ๑๔

ด้วย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน วันที่๗-๘ ส.ค.๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรการและการประชุมไบเทคบางนา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรม ประจำปี๒๕๖๒

ด้วย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมวิชาการ ในวันที่ ๗ - ๙ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม

ด้วย คณะเภสัชศาาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม การใข้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ ๑-๓ ก.ค.๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยามหิดล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงานบริการสุขภาพ

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั้นสำหรับงายบริการสุขภาพ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่องปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติเรื่อง ปัญหาเวชปฏิบัติปฐมภูมิยุคใหม่และการดูแล ในวันที่ ๒๘-๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ส.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมจริยธณรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

ด้วย สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้จัดทำโครงการอบรม "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ภาค เดือนสิงหาคมนี้ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ้่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 27 ก.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙

ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙" ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ส.ค.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care

ด้วย ศูนย์การรุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care ขึ้น ในวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๒๕๖๒ และ Pre-Conference วันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรม อวานี โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages