เสวนา เรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 ส.ค.63โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

เข้ารับการฝึกอบรมโดยสำนักสิริพัฒนา

สำนักสิริพัฒนา สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ 12

๒. หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 12

ดังรายละเอียดที่แนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม๑สัปดาห์ โดนใช้งบพัฒนาตนเอง

ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเป็นทุนระดับปริญญาเอกในประเทศ ๓๐ ทุน และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ต่างประเทศ ๑๖ ทุน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pi.ac.th และ www.ocsc.go.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ฝึกอบรม

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดอบรม ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร "หลักสูตรเทคนิคการสอนสมัยใหม่" รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ค.๒๕๖๓ 

๒. หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย" รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๙ มิ.ย.๖๓

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเรื่อง การสร้างสรรค์โปรแกรม Chatbot เพื่องานทันตสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๒๕๖๓ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการGame Builder for the 21 Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยCodeMonley รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.63 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ 13 มี.ค.63

เข้าร่วมอบรม

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยส่วนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning โดยเปิดสมัครในวันที่ 15 ม.ค.63 ทาง http://cse-elearning.odec.go.th 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ ๓๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้ภายในวันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๖๓

Pages