ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

รอบที่ ๑ วันที่ ๒๔-๒๖ ม.ค.๖๕

รอบที่ ๒ วันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.พ.๖๕

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยารกรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

โครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพยาบาลปฐม

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติที่วไปเรื่อง การสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพยาบาลปฐมภูมิในยุคดิจิทัล วันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค.65 .ในรูปแบบOnline 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕ โดยงบพัฒนาตนเอง

อบรมหลักสูตรการจัดกระดูก

ด้วยลาซาลสหคลีนิก จัดอบรมหลักสูตรจัดกระดูก ในวันที่ 5-6 ก.พ.65

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมการวิจัยจากงานประจำสำหรับสายสนุบสนุนในระบบการศึกษาไทย

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมแบบออนไลน์ เรื่องการวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย วันที่ 25 ก.พ.65

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสุตรกลยุทธ์ปรับทิศทางองค์กรสสู่เป็าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ปรับทิศทางองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1-2 มี.ค.65 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส ควีนส์ปาร์ค 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

กำหนดปฏิทินทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เรื่องปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบัน ประจำปี ๒๕๖๕

อบรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามศาสตร์วิถีทางคหกรรมศาสตร์

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ตามศาสตร์วิถีทางคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๕ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๗ ก.พ. - ๑๐ มิ.ย.๖๕ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในวันที่ ๑ ก.พ. ๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

ด้วยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้จัดอบรมจำนวน ๑๑ หลักสูตร ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจส่ามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages