โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา รุ่นที่ ๑- ๕

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ ๑- ๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การกระบุคุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาการจัดซื้อจัดขจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑- ๓

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรแนวทางการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การกระบุคุณลักษณะเฉพาะ ปัญหาการจัดซื้อจัดขจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รุ่นที่ ๑- ๓

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการบันทึกข้อมูล e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการบันทึกข้อมูล e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง รุ่่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔

ด้วยสภาสาธารณสุขชุมชน ได้กำหนดจัดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๔ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

การรับสมัครหลักสูตร ผบก.รุ่นที่ 34 ปีงบประมาณ 2564

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2564 

โดยผู้สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการและเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี2564

ตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้น 

จึงเรียนเชิญผู้สนใจเสนอรายชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถประสานกลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ภายในวันที่่ ๑๐ มี.ค.๖๔

 

ขอเลื่อนระยะเวลาการอบรมตามโครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข

ตามที่สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข จัดโครงการอบรมวิชาการสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุขเรื่องโครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๓ 

ขอเลื่อนเป็นวันที่ 14-17 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ระยอง

จึงเรียนผู้เกี่ยวทราบโดยทั่วกัน

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนสอนแบบActive Learning Online

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning Online ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์(สุขุมวิท11) กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๘ ม.ค.๖๔

Pages