หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่)

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระยะการอบรม ๑๖ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๐ ก.พ.-๒๙ พ.ค.๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระยะการอบรม ๑๗ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ.- ๒๖ มิ.ย.๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระยะการอบรม ๘ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ - ๗ ก.พ.๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ธ.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรฝึกปฏิบัติการOKRs

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐X จำนวน ๒ รุ่น คือ

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๕ ก.พ.๒๕๖๓ 

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๓ 

ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย สมาคมบริหารงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช  จ.ชลบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ 

อบรมหลักสูตร OKRs

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ๑๐X จำนวน ๒ รุ่น คือวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ / วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21 Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Code Monkey ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธ.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ธ.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการมณีเวชศาสตร์

ด้วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้หลักการ "มณีเวชศาสตร์" บริหารสมดุลโครงสร้างร่างกาย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ม.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย กรมบัญชีกลาง จัดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไรการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages