ประชุมวิชาการทันตแพทย์

ด้วยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมTR Rockhill 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-27 ธ.ค.63 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ระหว่างวันที่ 13-14 ส.ค.2563 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรข้อควรระวังในการบริหารสัญญา

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 3 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์ พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน การจัดทำราคารกลางของทางราชและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 4 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยง

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินแลหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 3 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง จำนวน 6 รุ่น 

ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ฝึกอบรม โดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม ๓ หลักสูตร

๑. หลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19 รุ่นที่ ๑

๒. หลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๓

๓. หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการจัดการความรู้

สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 8.30-16.30 น. โดยผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์

 

Pages