ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย Sc-Net ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙-๒๑ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด  จ.สงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งงความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนษย์ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. 

ประชุมวิขาการ จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๒ เรื่อง จริยธรรมและความเสี่ยงในการให้บริการสุขภาพยุคดิจิทัล ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒

ด้วย สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ จัดโครงการมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ

ด้วย โรงพยาบาลตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยศาสตร์โยคะ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ ๑๐

ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

และ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอังกฤษออนไลน์

 

สามารถดูกิจกรรมได้ที่ www.EngTest.net

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี2562

ด้วย คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข โดยแก้วกัลยาสิกขาลัย จัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ 

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเรื่องการสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ

ด้วย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ่มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง การสื่อสารในงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาและบริการที่ประทับใจ ในวันที่ 1-2 ส.ค.2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 19 ก.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม

ด้วย บ.พีค เทรนนิ่ง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม

ดังเอกสารแนบ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Integrated Course Design and Instructional Model Development ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๒๕๖๒ ณ รร.แอมบาสเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเรื่องความท้าทายและแนวโน้มภาระผู้นำทางการพยาบาล

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑-๒ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages