โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อ่าน Journal ได้ทำวิจัย Pratical Points in Medical Research ครั้งที่ ๘

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อ่าน Journalได้ทำวิจัยเป็น" ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ พ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดนใช่งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลือนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มี.ค.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๒ มี.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มี.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ Research in teaching and learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research in Teaching and Learning ระหว่างวันที่ ๒๘ ก.พ.-๑ มี.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๒ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ ๑๐๒ ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

ด้วย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการ ๑๐๒ ปี อายุรศาสตร์ศิริราช ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ ก.พ.๒๕๖๒ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.พ.๖๒ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการงานศํลยกรรมข่องปาก

ด้วย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการงานศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มี.ค.๖๒ ณ โรงแรรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายนนวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ โดยใช้่งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุม Silver Wave Symposium ในวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา กทม. 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการครั้งที่ ๒๖ เรื่อง เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

ด้วย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดประชุมวิชาการ ๒๖ เรื่องเพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า วันที่ ๑๔-๑๕ ก.พ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย วันที่ ๒๒-๒๖ เม.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25-27 ก.พ.2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages