อบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลโฟเชียล แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงพยาบาลชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of Medical Problem Patients & Hospital Dentistry วันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการIDP+IS

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ด้วย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑ ก.พ. ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

ด้วยสภาการสาธารณสุข จัดอบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น

ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๓ พ.ย.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดปอบรมจำนวน ๗ โครงการ ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรฝึกปฏิบัติการOKRs

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ๑๐x จำนวน ๒ รุ่น

ผู้สนในสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น

๑. วันที่ ๖-๘ พ.ย.๖๒

๒. วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๖๒

ณ โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๖๒

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรวินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ"  จำนวน ๔ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

Pages