โครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ด้วย ชมรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ มี.ค.๖๓ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๔ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงป

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๖๓ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระยะยาว training development road map : TRM เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ ก.พ.ุ๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมวิชาการ

ด้วยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการเรื่อง Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค.63 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการPharmacotherapy of New Drugs

ด้วยภาควิชาเภสัชวิทยา กองศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เม.ย.2563 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป : พยาบาลเวชปฏิบัติในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๓ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเภสัช

ด้วย สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) จัดประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๓ เรื่อง Now and Future in Respiratory Management วันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓  ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community based training and research approoach วันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ วันที่ ๓๐ มี.ค.-๓ เม.ย.๒๕๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักCOSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

ด้วยศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักCOSO เพื่อผลักดันการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ในวันที่ ๒๔ ม.ค.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages