ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๙ และนำเสนอบทความวิชาการ/ผลงานวิจัย

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ พ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โอเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.พัทยา จ.ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการEOL Corporate Sytem รุ่่นที่ 41 วันที่ 30 มี.ค.62 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังแนบมาแล้ว

 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดปัญญาและสันติสุข ด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา (ไตรสิกขา) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙-๒๑ ธ.ค.๒๕๖๑ ณ วัดธรรมมงคล กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง

Pages