ประชุมวิชาการ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ้่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 27 ก.ค.2562 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙

ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ ๙" ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ ส.ค.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care

ด้วย ศูนย์การรุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Khon Kean International Conference In Palliative Care ขึ้น ในวันที่ ๑๑-๑๒ ก.ค.๒๕๖๒ และ Pre-Conference วันที่ ๑๐ ก.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรม อวานี โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรืยนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 3

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ก.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัดอบรม ๒ หลักสูตร คือ

๑. การอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๑

๒. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ รุ่นที่ ๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบ

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเรื่่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ วันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages