โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรเทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา" จำนวน ๕ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP จำนวน ๓ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เเกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงานTOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน จำนวน ๓ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ก่อนการอบรม อย่างน้อย ๒ สัปดาห์

โครงการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบบแบบบอร์ดเกม

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ย.๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๒

ศึกษาต่อปริญญาเอก ณ ประเทศสวีเดน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสวีเดน โดยยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตร Doctor of Philosophy in Health and Welfare ณ Malardalen University

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๒

ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒ (ในเวลาราชการ)

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ระหว่างวันที่ ๖-๗ พ.ย.๖๒ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการเกษียณสร้างสุข

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเกษียณสร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

รุ่น ๑ วันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

รุ่น ๒ วันที่ ๓-๗ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019

ด้วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านม ๒๐๑๙ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการผู้สูงอายุครั้งที่ ๖

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๖ เรื่อง พยาบาลกับคลินิกผู้สูงอายุ : บทบาทที่ท้าทาย ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages