สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 13

ด้วย บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ได้จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 13 GEPOT13

ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ด้วย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่๑๑-๑๕ ม.ค.๖๔ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการทันตกรรม

ด้วย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวิชาการ เรื่อง Trends and Innovations in Restorative Dentistry ในวันที่ 11-12 ม.ค.64 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 6 ม.ค.64 โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2563 การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลเชียวชาญ

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคใต้ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ อ.หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 ธ.ค.63 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR Scorecard

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Online techniques for Assessment

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Online techniques for Assessment  ในวันระหว่างวันที 17-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑ ธค ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Making Professional Video Lesson for Online Learning

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมแบบออนไลน์เรื่อง Making Professional Video Lesson for Online Learning ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค.25ุ63 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินแนวใหม่ : บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค.64 และโครงการอบรมฟื้นฟูวิชการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.64 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages