โครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไรการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วย สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค การเรี่ยไร การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ การจัดสวัสดิการและการจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ ม.ค.๖๓ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ หลักสูตร ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม. สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.eto.ku.ac.th/home.php 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการบริการวิชาการร 2 หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตร การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒

๒. หลักสูตร แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ในวันที่ ๑๕-๑๖ ก.พ.๖๓ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ด้วย สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายและการป้องกันข้อทักท้วงจาก สตง. ในวันที่ 14-15 ธ.ค.62 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์แมด จังหวัดสงขลา 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดเป็น ๓ รุ่น ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยแล้ว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักHRS

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HRS ในวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลโฟเชียล แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงพยาบาลชลบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Management of Medical Problem Patients & Hospital Dentistry วันที่ ๑๓-๑๗ ม.ค.๖๓ ณ โรงพยาบาลชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการIDP+IS

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ด้วย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑ ก.พ. ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

ด้วยสภาการสาธารณสุข จัดอบรมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๓ จำนวน ๒ รุ่น

ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๓ พ.ย.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages