อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ระหว่างวันที่ 13-14 ส.ค.2563 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรข้อควรระวังในการบริหารสัญญา

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 3 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์ พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน การจัดทำราคารกลางของทางราชและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 4 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรวิเคราะห์ความเสี่ยง

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การทำบัญชีทรัพย์สินแลหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 3 รุ่น

ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง จำนวน 6 รุ่น 

ดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ฝึกอบรม โดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม ๓ หลักสูตร

๑. หลักสูตร "การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภายหลังสถานการณ์โควิด-19 รุ่นที่ ๑

๒. หลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๓

๓. หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการจัดการความรู้

สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานด้านการจัดการความรู้ ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 8.30-16.30 น. โดยผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์

 

สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 12 

ในวันที่ 22 ส.ค.2563

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกสมาธิจิตเพื่อชีวิตวิถีใหมม่ในโลกยุคใหม่

ด้วย สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สมาธิพเื่อชีวิตวิถีใหม่ในโลกยุคใหม่ จำนวน 2 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 ก.ค.63

รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 ส.ค.63 

ณ ศูนย์นวัตกรรมการฝึกอบรมเลิฟเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

สัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2020

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย.2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา กทม.

Pages