ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒)

ด้วย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๑๐๙ (๒/๒๕๖๒) วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่่นที่ ๒

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่" รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium วันที่ ๔-๘ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมอวานี ข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง "หมอฟัน ขวัญใจเด็กยุค5G" ในวันที่ ๑๓-๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัววใจ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ก.ย.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗-๘ พ.ย.๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑

ด้วย สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๖ พ.ย.-๑๐ ม.ค.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าสมัครสอบได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ส.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเองเข้าอบรม

Pages