ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 112(1/2564) ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/112 ในระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย.64 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย. 64 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

โครงการmeet the expert ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันจแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชถัมภ์ จัดโครงการ meet the expert ในวันพุธที่ 16 มิ.ย. 64 และศุกร์ 18 มิ.ย.64  ณ ห้องโลตัส 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ มิ.ย. 64 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

โครงการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ และหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน ๒ หลักสูตร

๑. หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ พ.ค. โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔

๒. หลักสูตรการพัฒนาสมรรรถนะผู้บริหารวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ ก.ค.๖๔ โดยแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรคณะพยาศาสตร์ให้มีความเชี่่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ จัดปรระชุมโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom meeting 

 

โครงการประชุมวิชาการ Esthetic Oral and Maxillofacial Surgery From Basic Principles to Applications

ด้วยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ Esthetic Oral and Maxillofacial Surgery From Basic Principles to  Applications ในระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.64 ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

ทุนการศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชุาสัมพันธ์ทุนการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา จำนวน ๗ ทุน โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๕ พ.ค.๖๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๒ เม.ย.๒๕๖๔ 

ประชุมวิชาการเรื่องการดูแลรักษาโรคมะเร็งและแนวทางการให้โภชนบำบัดคลินิกในคนไข้ผู้สูงอายุและคนไข้มะเร็ง

ด้วยโรงพยาบาลตรัง จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลรักษาโรคมะเร็งและแนวทางให้โภชนบำบัดคลินิกในคนไข้ผู้สูงอายุและคนไข้มะเร็ง ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ เม.ย.๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ด้วยวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย.64 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๔ โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๔ หลักสูตร ดังเอกสารแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการพัฒนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑- ๓

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages