ทุนรัฐบาล

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๘ ทุน 

ประชุมวิชาการเพื่อทักษธการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ปี 65

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดประชุมวิชการ วันที่ 8 - 10 มิ.ย.65 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับเกียรติบัตร "ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชุมวิชาการประจำปี 2565 เรื่องฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้นในวิถีปกติใหม่

ด้วยวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๕ เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป "การรักษาโรคเบื้องต้นในวิถีปกติใหม่" รูปแบบออนไลน์

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๒๐๐ คน

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๒๐๐ คน

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 3

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  1 พ.ค.-30 มิ.ย. 65 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมหลักสูตาเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม

ด้วย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมระยะสั้นส 2 หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรานงานประชุม  วันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค.2565 ผ่านระบบ Zoom ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

๒. หลักสูตรเทคนิกการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม วันที่ 28 - 29 มี.ค.2565 ผ่านระบบ zoom ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท

 

ประชุมวิชาการเรื่อง Biopharmaceutical Training coures ประจำปี 2565

ด้วย กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Biopharmaceuyical Training Courses ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ ๒๙ ม.ค.๒๕๖๕ และ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดตามหนังสือแนบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๔ ก.พ.๒๕๖๕ โดยงบพัฒนาตนเอง

โครงการเชิงปฏิบัติการ inter professional education in health sciences

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง Inter professional education (IPE) in health sciences ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 65 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๑ ก.พ.๒๕๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ ๑๐

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑ ส.ค.-๓๐ พ.ย.๒๕๖๕ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้  ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๕ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๑๑

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า จัดการอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๑๑ (๘ เดือน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ.๒๕๖๕ 

Pages