โครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านมยุค 2019

ด้วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดโครงการยกระดับการดูแลรักษามะเร็งเต้านม ๒๐๑๙ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการผู้สูงอายุครั้งที่ ๖

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๖ เรื่อง พยาบาลกับคลินิกผู้สูงอายุ : บทบาทที่ท้าทาย ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสมาคมทันตกรรมเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๒ หัวข้อ หมอฟันขวัญใจเด็กยุค๕G วันที่ ๑๓-๑๕ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชน โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๒ จำนวน ๒ รุ่น 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๖-๘ พ.ย.๒๕๖๒

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑-๑๓ พ.ย.๒๕๖๒

ณ โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรืองโมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรธที่ ๒๑ แบบบูรณาการ วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการDesign Thinking ในการสอนในชั้นเรียน

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking as a Teching Apprpach ในวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท๑๑) กทม

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๘ ต.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์"

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๖๒ เรื่อง บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลราชวิถี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) Healthcare Administration ณ ประเทศญี่ปุ่น 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ต.ค.๒๕๖๒

หลักสูตรการบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐

ด้วย โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมหลักสูตร การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์ รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๖ ม.ค.- ๓๑ มี.ค.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย บริษัท พีคเทรนนิ่งแอนด์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร ดังต่อไปนี้

๑. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรพฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ วันที่ ๙ พ.ย.๖๒

๒.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๒

๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการเป็นวิทยาการ ในวันที่ ๑-๒ พ.ย.๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages