ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1/2563 การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลเชียวชาญ

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคใต้ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การเตรียมและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ วันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมลีการ์เดนท์ อ.หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 15 ธ.ค.63 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR Scorecard

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Online techniques for Assessment

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Online techniques for Assessment  ในวันระหว่างวันที 17-18 ธ.ค.63 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑ ธค ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Making Professional Video Lesson for Online Learning

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอบรมแบบออนไลน์เรื่อง Making Professional Video Lesson for Online Learning ในวันอังคารที่ 1 ธ.ค.25ุ63 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน เรื่องการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉินแนวใหม่ : บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค.64 และโครงการอบรมฟื้นฟูวิชการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ.64 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการทันตแพทย์

ด้วยคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมTR Rockhill 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard" ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-27 ธ.ค.63 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages