แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังเอกสารที่แนบมาด้วย เพื่อให้หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์และยึดถือสำหรับการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา ประจำปี2565

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ภูมิภาค ๔ สถาบัน กำหนดจัดการประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา module system ประจำปี 2565 ขึ้น 

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๖ พ.ย.๖๕ 

 

งาน Thailand International Health Expo 2021

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชาสัมพันธ์ งาน Thailand International Health Expo 2021 ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ ต.ค.๖๔ ณ สยามพารากอน

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ Meet the Expert ของทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ้ดโครงการ Meet the Expert ในวันที่ 15-16 ธ.ค.64 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ธ.ค.๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชการการครั้งที่ 112 ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

ด้วยทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรูปถัมภ์ จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 112 (1/2564) แจ้งเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ ๑๕-๑๗ ธ.ค.๖๔ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ พ.ย..๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมPediatric Pearls in New Normal

ด้วยสถาบันสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Pediatric Pearls in New Normal ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ส.ค.๖๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ

ด้วยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ เรื่อง Nursing Management for Respiratory Problem in Neonte and Pediatric ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค.64 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ส.ค.๒๕๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages