โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการการพัฒนาบุคลากร ดังรายการต่อไปนี้

๑. หลักสูตรการเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัะติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๕

๒. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท.รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ ในวันที่ 1 ก.พ.-31 พ.ค.65 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทร้พยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น

ทุนฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น จัดโดยมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ สำหรับข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่่ 

๑. หลักสูตร Public Sector Leadership ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค.64 

๒. หลักสูตร Trade ระหว่างวันที่ ๒-๒๒ ก.พ. ๖๕ โดยปิดรับสมัครวันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔

 

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่างวันที่ ๘ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๕ ในรูปแบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติในพื้นที่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมการสอนแบบออนไลน์

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกาาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง Assessment for Teaching Online ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.64 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลลัย จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค. - 19 ก.พ.65 ในรูปแบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พ.ย.๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ

ด้วย ฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ 

ผู้สนในสามารถดูข้อมูลได้ที่ @HPECHULA

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รุ่น ๑๔ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ พ.ย.๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่  ๘ ระหว่างวันที่ ๗ ก.พ.-๑๐ มิ.ย.๖๕ ขึ้น

ผู้สนใจสามารแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง ภายในวันที่ ๑ ธ.ค.๖๔ 

Pages