โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนยุทธศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๔

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 7

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 22 ก.พ.-25 มิ.ย.64 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๖๔

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจักทำคู่มือปฏิบัติงาน

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ 2564 รุ่น 16 ระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการประจำปี 2564

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป อัพเดตการรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักCOSO

ด้วยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร" ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลและการประยุกต์ใช้ICT ในการสื่อสารความรู้ในการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคลากรตามความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที 7-8 ม.ค.64 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒ ม.ค.64 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องResearch in Teaching and Learning

ด้วยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องResearch in Teaching and Learning ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธ.ค.63 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท11 กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 18 ธ.ค.63 โดยใช่งบพัฒนาตนเอง

สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 13

ด้วย บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ได้จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 13 GEPOT13

ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ด้วย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่๑๑-๑๕ ม.ค.๖๔ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการทันตกรรม

ด้วย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวิชาการ เรื่อง Trends and Innovations in Restorative Dentistry ในวันที่ 11-12 ม.ค.64 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 6 ม.ค.64 โดยงบพัฒนาตนเอง

Pages