ประชุมวิชาการโดยคณะทันแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จัดประชุมวิชาการร่วม๓สถาบัน ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมTR Rockhill อ.หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางเว็บของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual

ด้วย ศูนย์ทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Work Manual  ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน วันที่ 2-3 พ.ค.2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

เผยแพร่ข่าวฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยดูรายละเอียดได้ที่ www.stou.ac.th หรือ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธวิธีชะลอวัย

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธวิธีชะลอวัย วันที่ ๒๐-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๔ เม.ย.๒๕๖๒ โดยงบพัฒนาตนเอง

หลักสูตร กำหนดราคารกลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการหลักสูตร การกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง

หลักสูตร "กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตร กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑-๔

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง

หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑ข๖ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยงบพัฒนาตนเอง

หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดโครงการ "แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑ - ๔ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์

ด้วย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Common Pratices in Pediatrics ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยงบพัฒนาตนเอง

Pages