โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรืยนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ 3

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง "เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น" รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖-๗ ก.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลัก HR

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม โดยมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัดอบรม ๒ หลักสูตร คือ

๑. การอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๑

๒. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในนุษย์ รุ่นที่ ๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

หลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่

ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนอย่างเป็นระบบ

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการเรื่่อง การทบทวนอย่างเป็นระบบ วันที่ ๑๗-๒๑ มิ.ย.๒๕๖๒ ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้วยกระบวนการเรียนรู้จิตตปัญญาเพื่อการจัดการเรียนการสอน วันที่ ๒๘-๓๐ พ.ค.๒๕๖๒ ณ เรือนพฤษา บูติครีสอร์ท 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

การทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และ Placement ประจำเดือน เม.ย.-ธ.ค.๒๕๖๒ ทาง

www.mfa.go.th/dvifa

ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘

ด้วย ศูนย์วัจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ร่วมกับภาคคีเครือขาย  จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ มิ.ย..๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages