หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.58 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. 

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

อบรมหลักสูตร วินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค.58 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 13 มี.ค.2558

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 1 พ.ค..2558

อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 23 มี.ค.2558

โครงการ "จังหวะก้าวสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน : กระบวนการพัฒนาและหาส่วนขาด"

โครงการ "จังหวะก้าวสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน : กระบวนการพัฒนาและหาส่วนขาด" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 23 มี.ค.2558

ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

ประชุมวิิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 10 มิ.ย.2558

Pages