ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านการบริหารโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยแจ้งความประสงค์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (ลงประกาศวันที่ 26 ม.ค.58)

ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 ACCP

ประชุมวิชาการนานาชาติ 2015 ACCP  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 23 มี.ค.2558 (ลว. 23 ก.พ.58)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะ สร้างสุขในการทำงาน"

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะ สร้างสุขในการทำงาน" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 23 ก.พ. 2558 (ลว. 20 ก.พ.58)

Pages