โครงการ "จังหวะก้าวสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน : กระบวนการพัฒนาและหาส่วนขาด"

โครงการ "จังหวะก้าวสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน : กระบวนการพัฒนาและหาส่วนขาด" ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 23 มี.ค.2558

ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

ประชุมวิิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 10 มิ.ย.2558

ประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 16 ปี 2558

ประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 16 ปี 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรพยากร ภายในวันที่ 20 เม.ย.2558

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๑  ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตรการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๘

ระชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๘

ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๙ เม.ย.๕๘

ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่๙ ปี ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่๙ ปี ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๘

ประชุมวิชาการครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๘

หลักสูตรปริญญาโท โดย สบช.ร่วมมือกับ Malardalen U. ประเทศสวีเดน

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท โดย สบช.ร่วมมือกับ Malardalen U. ประเทศสวีเดน ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๖ เม.ย.๕๘

Pages