ประชาสัมธ์ประชุมทางเภสัช Module System

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module System ประจำปี 2559
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๗ ก.ย.๕๘

ประชุมทันตแพทย์โลกFDI2015

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย จัดประชุมทันตแพทยโลก FDI 2015 Bangkok ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘

ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พ.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

อบรม การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

วพบ.เชียงใหม่ จัดอบรมวิชาการ "การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน" ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกและหลักสูตรอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ขอความร่วมมือในการกำหนดสาขาทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่เป็นความต้องการของวิทยาลัยและหลักสูตรการอบรมระยะสั้นต่างประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จากไฟล์แนบ และส่ง ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ dev_scphtrang@hotmail.com ภายในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 16.30 น. เพื่อพิจารณาในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยต่อไป

ประชุมวิชการและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘

กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการการทรวงสาธารณสุขและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

สถาบันพระบรมราชชนก จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค.58

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกทุนรัฐบาล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนูษย์ ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตเพื่อการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ ๒๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิดเพื่อการพัฒนาสังคมในศตวรรธที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๔ ก.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการลูกจ้างประจำ

สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และสัมมนาเชิงวิชาการ ในวันที่ ๕ ก.ย.๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

Pages