ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

ด้วย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการทางอายุศาสตร์ ครั่้งที่ 26 ประจำปี 2559 เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม ระหว่างวันพุธที่ 10-12 ก.พ.2559 ณ ห้องประชุม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ก.พ.59  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

รับสมัครทุนการศึกษาปริญญาเอก ประเทศสวีเดน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ ม.ค.๕๙

ประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย คร้้งที่ ๘/๒๕๕๘

ด้วย ชมรมทันตแพทย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เืพ่อง การพัฒนาทันตบุคลากรสู่การทำงานสหสาขาวิชาชีพ" ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน จ.ข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

 

อบรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดอบรม ๔ หลักสูตร คือ

๑.การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ.-๒๙ พ.ค.๕๙

๒.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ.-๒๙ พ.ค.๕๙

๓.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ว รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.พ.-๒๖ มิ.ย.๕๙

๔.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๗ มี.ค.-๑๐ ก.ค.๕๙

การบรรยายทางวิชาการแพทย์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดบรรยายเรื่อง Golden Hours in Orthopedics8 : Sports Injuries วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ผู้สนใจ แจ้งได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.58 ณ โรงแรมเอเชีย กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 13 พ.ย.2558

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพ

สบช.ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับบนานาชาติสำหรับหน่วยงานด้านสุขภาพ 

ระหว่างวันที่ ๓๐ พ.ย.-๔ ธ.ค.58 ณ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๙ พ.ย.๕๘ โดยงบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนา โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้

๑. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบสารบรรณ

๒. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๓. ความเสี่ยงของคณะกรรมการ กำหนดนราคากลางตามประกาศ ป.ป.ช.และภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามระเบียบพัสดุ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ประชาสัมธ์พันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗

สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๗ "จิตตปัญญาศึกษา : สู่ชีวิตที่ดีงาม" ระหว่างวันที่ ๕-๖ พ.ย.๕๘ ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

Pages